סל קניות 
תקנון

 

תקנון שימוש באתר חברת "בא בטוב שיווק בע"מ.

א.  לצרכי נוחות ,תנאי השימוש באתר "בא בטוב" ערוכים בלשון זכר אולם מתייחס לשני המינים יחד.. הנכנסים לאתר החברה יכונה להלן "משתמשי האתר" / "הרוכשים".

 ב. אתר זה הוקם ע"י חברת "בא בטוב" בע"מ ח.פ 514574946
(להלן: "האתר /"החברה"). באתר זה מוצעים  למכירה מוצרים שונים בהנחה משמעותית . לעיתים המכירה תהא מותנית בכמות הקונים.

ג. "בא בטוב" תציג באתר ותישלח למשתמשי האתר בדואר אלקטרוני הודעה ובה הצעה לרכוש את השובר, אשר תוקפה הינו: 24 שעות  מעת העלאתה לאתר (/או כמות שעות שונה בהתאם לאמור בהודעה

 ד. בא בטוב מציעה לכם את שירותיה, בכפוף לתנאי השימוש, אשר יתכן כי ישונו ויתעדכנו, מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך לפרסום של העדכונים והשינויים, וזאת מכל סיבה שתקבע בחברה. כל שינוי בתנאי השימוש, אחד או יותר, יחול באופן מיידי, החל מרגע פרסומו באתר.

ה. כל כניסה לאתר מאשרת את האמור בתקנון האתר. משמעות הדברים הינה, כי שימוש, ביקור או דפדוף באתר, מהווה הסכמה וקיבול של כל  תנאי השימוש המחייבים, המפורטים בזאת להלן.

ו. על הגולש ו/או המשתמש לקבל את תנאי התקנון על ידי לחיצה על כפתור: "קראתי ואני מסכים לתקנון ולתנאי השימוש באתר" ובכך המשתמש מצהיר כי קרא, מבין ויפעל בהתאם להוראות אלו ובכפוף להוראות הדין וכי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה תהיה רשאית לשמור ולעשות שימוש בפרטים ובמידע שמסר המשתמש במסגרת שימושו באתר ובמידע שייאסף לצרכיה על פי מגבלות הוראות כל דין ולצורך מתן השירותים שהאתר מספק, המשתמש מצהיר, כי ברישומו לאתר, מסכים באופן מפורש, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שהתקבל מהמשתמש לצורכי שיווק ומכירות של מוצרים ושירותים וכיוצא באלה לרבות פנייה ישירה אל המשתמש בכל צורה שהיא: דואר אלקטרוני, הודעות SMS, דואר, טלפון וכיוצא באלה והכל למטרת שיווק ומכירות; מתן שירותים; הצעות לשיפור וייעול וכו' של החברה. המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. החברה אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי- בעניין זה ראה פרק להלן. בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: -------- החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך חמישה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור.יודגש, כי על המשתמש לוודא את קב,לת ההודעה על ידי החברה.

ז . "בא בטוב" שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו, לכל משתמש, ספק או גורם חיצוני נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת למי מהצדדים.

התנאים המפורטים בהסכם תקנון  זה, הינם תנאי מחייב בין משתמשי האתר לבין "בא בטוב". מובהר ומוסכם בזאת, כי בפני "בא בטוב עומדת האופציה לגרוע ו/או לשנות את האמור בהסכם, ללא הודעה מראש, למי מצדדי ההסכם ולהסתפק בשינוי התקנון המופיע באתר. משתמשי האתר מאשרים, כי ככל שיבוצע שינוי הוא מאושר על ידם 5 ימים לאחר שינויו באתר, ככל שלא יודיעו אחרת.

 

1.  תנאי השימוש באתר החברה:

 •  שימוש, ביקור או דפדוף באתר "בא בטוב" יהווה קיבול של  תנאי האתר ויהווה הסכמה להתחייבות לתנאי השימוש באתר.
 • כל שאינו מסכים לאי אלו תנאים מתנאי השימוש, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר והיות ואין כל חובה לעשות באתר שימוש, הרי שככל שיבוצע  שימוש באתר החברה ובשרותיה הנלווים המוצעים באתר, יהווה עצם השימוש כאישור האמור בתקנון זה.
 • כל שימוש באתר, לאחר שנעשו בו שינויים, על פי תקנון זה, יהווה הסכמה לשינויים אלו, וכל טענה של אי ידיעה לשינויים אלה - תישלל עם תחילת השימוש באתר ע"י אותו משתמש ממשתמשי האתר ועל כן  האחריות בגין ידיעה, חידוש או שינוי סעיפי התקנון - תהא באחריות המשתמש בלבד.
 • מצב בו תנאי אחד או יותר מתנאי ההתקשרות בין הצדדים יקבע כי הוא בלתי חוקי, או שאינו ניתן לאכיפה, אין הדבר יביא לביטולים או לאי אכיפתם של תנאים אחרים על ידי "בא בטוב" בכפוף לנאמר בהסכם, אלא התוצאה תהא: ביטול הסעיף הספציפי בלבד.
 • "בא בטוב" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, על-פי שיקול דעתה, לערוך שינויים,  בנוגע לאופן שבו  יופעלו שירותיה של החברה.

2.  "בא בטוב" והשירותים המוצעים בו:

2.1.  "בא בטוב" מציעה ללקוחותיה מגוון של שוברי הנחה, באמצעות אתר זה. אתר החברה מציע לרכוש מוצרים ושירותים ממגוון הספקים, במחירים אטרקטיביים והכול בכפוף למפורסם באתר החברה.

2.2.  כל מוצר אשר יפורסם באתר החברה יפורט בתמציתיות וללא פירוט דקדקני אודות המוצר/השרות הנרכש. יש לציין, שכל המפורסם אודות המוצר המיועד - הינו באחריותו הבלעדית של ספק המוצר.

           בכל מוצר יפורטו: מחיר המוצר, כמות מינימאלית ומקסימאלית  לרכישה, שם החברה או בית העסק המציע את המוצר המיועד להירכש, וכמו כן תאריך תחילה וסיום של מכירת המוצר. הרשימה הנ"ל אינה סגורה ויכול שתשתנה ממוצר למוצר ומעת לעת,  על פי שיקול דעתה של החברה וכן בהתאם למידע המתקבל מהספקים השונים וזאת ללא צורך בהתראה או הודעה מוקדמת לרוכשים. מועד סיום המוצר המפורסם יכול ויוארך למועד נדחה והכול ע"פ שיקבע ע"י חברת בא בטוב ו/או מי ממנהליה.

2.3.למען הסר ספק, יובהר, כי "בא בטוב" אינה זו שמוכרת את המוצרים  המפורסמים באתר החברה. מובהר ומוסכם על משתמשי האתר, כי אתר  החברה מהווה גורם, אשר מסייע, בדרך של יצירת קשר בין קונה מרצון למוכר מרצון (מעין "מתווך"), אולם, מוכר המוצרים והאחראי הבלעדי לאספקתם הינו בית העסק אשר הציע את המוצר המפורסם ואשר מציג עצמו כמי שבבית העסק שלו. ניתן יהיה לממש את השובר של המוצר, ועל כן אין לראות באתר החברה כמוכר המוצר, על כל  המשתמע מכך.

2.4.באתר זה יוצגו עסקאות שונות לרכישת מוצרים ו/או שוברים. יובהר, כי בעצם בחירת המוצר באתר החברה, הינך, משתמש האתר, מודיע בזאת, כי הינך מעוניין להתקשר עם הספק (שהציע את  המוצר, להלן: "הספק") וכן מודיע בכך את הסכמתך שחברת "בא בטוב" תעביר תעביר בשימך את פרטי הזמנתך לספק, וזאת בהתאם לתנאים אשר מפורסמים אצל אותו הספק ומבלי לגרוע בתנאים הקבועים באתר החברה.

2.5.מטרת האתר הינה: להעביר כמה שיותר הצעות עסקיות למגוון רחב של מוצרים במחירים מוזלים למשתמשי האתר.

 •  משתמשי האתר מצהירים בזאת, כי ידוע להם שהמחירים למוצרים משתנים מעת לעת, מאחר ומיום התקשרות העסקה בין הספק לבין החברה ועד מימוש הקופון ע"י הרוכשים (המשתמשים), חולף זמן ולכן ייתכנו שינויים אשר אינם בשליטת ובידיעת החברה וכאלה שהחברה אינה יכולה לעקוב אחריהם.
 •  יובהר, כי בעת פרסום המחירים באתר החברה, אין האתר מתחייב במחירים לרמת המחירים של הספק וכי ידיעתו  נשענת אך ורק על פרסומי הספק  והמידע המתקבל ממנו לאתר.
 • יודגש, כי האתר אינו יודע ואינו מתיימר לדעת, את היחס בין  מחירי מוצר כזה או אחר - למחירים של אותו מוצר ו/או דומה לו אצל ספקים אחרים, ומוסכם על משתמש האתר, וחברת בא בטוב מסתמכת על הצהרה זו של המשתמש, כי האחריות באשר להשוואת המחירים באשר למוצר הרצוי הינה באחריות הרוכש ו/או המשתמש  בלבד, וכל טענה באשר לסעיף זה ו/או אי הבנתו תישלל על הסף.
 • לצורך השוואת מחירים, המשתמשים מוזמנים בזאת להיכנס לאתרים אחרים, לרבות לאתר "זאפ", ולבצע בדיקה מטעמם . בדיקה שכזו תהווה, לצורך הסכם זה, בין היתר, כ"הקטנת נזק" מצד המשתמשים, כמפורט להלן.
 • הברירה נותרת תמיד בידי המשתמשים, האם לבצע בדיקה והשוואת מחירים שכזו, אם לאו וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ואולם לא תישמע טענה/תלונה כלפי האתר, מצד המשתמשים בדבר תוצאות אי בדיקתם, אם בחרו שלא לעשות כן
 •  בא בטוב מפנה את המשתמשים לסעיפים 10-14 לחוק החוזים תרופות, אשר לפיהם אין רוכש זכאי בכל מקרה, לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו, כביכול, וכטענה אפשרית מצידו וכי חלה על המשתמשים החובה
  "להקטנת נזק" מצידם וכדלקמן:

14.  (א)   "אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין".
 

2.6. ודעת ביטול ע"י האתר: בפני "בא בטוב" שמורה הזכות לביטול כל עסקה, באם יתברר שחלה טעות טכנית או אנושית בהצגת פרטיו של המוצר, על פי שיקול דעתה, הודעה בדבר ביטול העסקה תשלח לרוכשים בדואר אלקטרוני, שניתן  ע"י המשתמש שהזמין את המוצר, בעת רישום הרוכש לאתר. במצב שבו כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה שגויה או אינה תקינה מכל סיבה, "בא בטוב" לא תישא באחריות לאי קבלת הודעת הביטול ע" המשתמש והאחריות תהא על הרוכש בלבד. מובהר ומוסכם על ידי המשתמש שרכש את המוצר כי גם במקרה זו לא תהא לו כל טענה כלפי החברה ו/או הספק.

2.7. וצר שבו נדרש מינימום רוכשים למכירה, ולא הושג מינימום זה, בפני "בא בטוב" עומדת האפשרות, לבטל את העסקה וזאת ללא חיוב נלווה בגין הוצאות, זאת גם במצב שבו ביצעת הזמנה. והינך המשתמש מתחייב בזאת שלא לבוא בכל טענה שהיא באשר לנסיבות המפורטות לעיל. אם וכאשר תידרש כמות מינימאלית לרכישת מוצר תפורסם כמות זו באתר החברה ובפני החברה תעמוד האפשרות לבצע שינויים על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה או בפרסום מוקדם.

2.8. במקרה שבו העסקה תצלח, ישלח אליך לאחר אישור העסקה שלמחרת מחברת כרטיסי האשראי ומהספק,  שובר לכתובת המייל האלקטרונית שהזנת באתר או לתיבה שלך באתר החברה לפי בחירת החברה. עלייך להדפיס את השובר ולאחר מכן, תוכל לגשת עימו לבית העסק שממנו הזמנת את המוצר/השירות ולפדות אותו בהתאם לאמור בשובר. קבלת המוצר ו/או השירות בבית העסק, מותנה בהצגת השובר המאושר שנשלח אלייך ותעודה מזהה.  החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות במקרה בו השובר אבדו/או נגנב ו/או נפדה ע"י אדם אחר מלבד המזמין. לידיעתך, ניתן לממש את השובר עד לתקופה שתקבע בהצעת הרכישה הרלוונטית. פרטים אודות פרטי השובר והאמור בו  יופיעו במידע המופיע ליד כל מוצר באתר, וכן על גבי השובר עצמו (כאשר מובהר כי לכל עסקה יש מועד מימוש בהתאם לאמור בתנאי כל מוצר ומוצר).

2.8. הצרכן/המזמין מודע לכך שחברת בא בטוב אינה יכולה לדעת מה היה המחיר המקורי אצל החברה שמפרסמת ומוכרת את המוצרים השונים המוצעים ללקוחות בא בטוב בטרם ביצוע פרסום המוצר וכי גם כי חברת בא בטוב אינה יכולה לדעת מה יהיה המחיר של המוצר המוצע למכירה בסיום המבצע והמידע שמפורסם באתר בא בטוב מבוסס על המידע שנמסר מהגורם המוכר והמציע את המוצר בפועל . לכן מסכים הצרכן/המזמין כי הוא פוטר את חברת בא בטוב מכול אחריות בנושא זה . עוד מצהיר הצרכן כי הוא מודע לכך שביכולתו להתקשר לחברה שממנה נרכש המוצר המוצע באתר בא בטוב עוד בטרם הרכישה ולברר את מחירו הקודם של המוצר או לנסות לאתר מוצרים דומים באתרי השוואת מחירים בטרם יבצע את הרכישה באמצעות האינטרנט וכי ככל שיבחר לרכוש את המוצר ללא הבדיקה הפשוטה האמורה הרי שהוא פוטר את חברת בא בטוב מכול אחריות שהיא בנושא זה.

 

 3.  שימוש באתר:

רשאי להשתמש באתר החברה, כל תושב ישראל, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה וזאת בכפוף לכך שלמשתמש מלאו שמונה עשרה שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף  בפני האתר עומדת האפשרות לחסום שימוש של סוג ספציפי של כרטיס על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.  חשבון הרוכש:

4.1. על מנת לרכוש מצרים/שירותים דרך אתר החברה יש למלא מספר פרטים מזהים הנדרשים באתר . יש לציין שטעות בפרט אחד או יותר יכול שתהווה עילה לביטול רכישת מוצר מהמוצרים המפורסמים באתר. ויצוין כי תנאי מקדים לרכישה של מוצר ו/או שירות הוא אישור חברת האשראי איתההינך מקושר בגין הרכישה ועד לקבל אישור זה שומרת החברה את הזכות לבטל ו/או לעכב את רכישת מוצר.
4.2. אחריות בגין שמירה על הסיסמה שניתנה וכל מידע שהוא שניתן לך באשר לחשבונך האישי הינו באחריותך האישית ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר באם מי מפרטים אלה יהיה בידי צד שליש כתוצאה ממעשה או מחדל שלך או של מי מטעמך. כמו כן הינך מצהיר בזאת שכל מידע שהינך מספק לאתר החברה יהיה מלא מדויק ואמיתי. כמו כן הינך מתחייב לעדכן לאתר החברה בכל שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלך, כרטיס אשראי, אם וכאשר פג תוקפו או הוחלף כרטיס האשראי אשר קיים במערכת האתר, כתובת למשלוחים מספר טלפון עדכני ו, מספר פלאפון ו/או כל פרט מזהה אחר.

4.3. "בא בטוב" שומרת לעצמה את הזכות למנוע רכישה מסוימת של מוצר אחד או יותר מהמוצרים המפורסמים באתר אם: נמסרו פרטים שגויים.
או שכרטיס החיוב שברשות המשתמש  אינו בר שימוש מכל סיבה שהיא או שהמשתמש ביצע  כל מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע ב"בא בטוב" או בשמה הטוב או  מעשה או מחדל אשר עלול בספקים ו/או עסקים  המפרסמים באתר החברה.
4.4. בא בטוב תהיה ראשית לנקוט בכל אמצעי חוקי כנגדך באם תגיש פרטים כוזבים באשר לזהותך או באם תבצע שימש בכרטיס חיוב של אדם אחר. כמו כן "בא בטוב" תהיה רשאית לנקוט צעדים משפטיים אם וכאשר יגרמו לה או לספקים המפורסמים באתר נזק כלשהו מכל סיבה שהיא וכל מקרה כזה הינך מאשר ומסכים מראש כי תידרש לשאת בעלויות משפטיות שיקבע בית המשפט כאשר הסכמת הצדדים הינה כי ההוצאות צריכות לשקף את העלויות המשפטיות בפועל שהוצאו ע"י החברה ו/או מי מטעמה בשל מחדלי המשתמש .
5.  קניה בטוחה באחריות:

"בא בטוב" מתחייבת לבצע כל אמצעי סביר על מנת לשמור על לקוחותיה ומתחייבת שלא למסור את פרטיי כרטיסי האשראי של המשתמש , למעט בעל העסק שממנו נרכש המוצר/שירות וזאת בכפוף לכל דין.

6.   העברת תמורה עבור מוצרים שנרכשו באתר

6.1. מחירי המוצרים/השירותים המפורסמים באתר החברה כוללים מע"מ כנדרש בחוק בעת הרכישה, אלא אם צוין במפורש הוראה שונה. ככל שהעסקה מבוצעת באתר בו לא חל מע"מ הרי שהעסקה כוללת את המחיר שיש לשלם בפועל לספק.

6.2. לאחר שבדקת ובחרת במוצר, אישור עסקה תהווה קנייה בפועל של המוצר ותחייב בתשלום מלא עבור המוצר וזאת במחיר אשר הוצג לאותו המוצר. לאחר אישור רכישת המוצר תחויב תשלום מלא עבור המוצר ואישור העסקה מהווה קניה של המוצר על כל המשתמע. ובאישור העסקה הינך מאשר לאתר החברה לגבות מכרטיס החיוב שיש בידי האתר את סכום המוצר הנרכש בכפוף לנאמר בתקנון זה.

6.3. לשם קנייה בטוחה  החיוב בגין רכישת המוצר יהיה כשלוח של הספקים השונים על ידי "בא בטוב" בלבד וזאת באמצעות כרטיס האשראי שנמסר בעת הרכישה אולם מוסכם על המשתמש כי עובדה זו אין בה כדי לחייב את החברה בכל דרך שהיא בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למשתמש. המשתמש מאשר בזאת כי הוא מאשר כי לא יוכל לטעון כל טענה כנגד הסכם בכתב זה וכי כל טענה בע"פ כנגד מסמך זה תידחה ולא יכולה להתקבל.

6.4. מקרה שבו רכשת את המוצר/שרות מהספק באמצעות אתר החברה אולם חברת האשראי של כרטיס האשראי של המשתמש באשר היא, סירבה לכבד את החיוב  שביקש המשתמש לחייב באמצעות כרטיס האשראי שבידיו והסירוב לא יתוקן בתוך 48 שעות  , לא יסופק המוצר שהוזמן מהאתר ותחויב במדמי ביטול עסקה כקבוע בתקנון בשיעור שלא יפחת מ-1/8 מעלות המוצר במחיר מלא  חברת "בא בטוב" לא אחראית לכל עמלות או חיובים נוספים  נוספים שיחויב המשתמש ע"י חברת כרטיסי האשראי שלו.

7.  כל שימוש בחומרים המפורסמים באתר החברה, שלא לצורך רכישת מוצר לרבות שכפול לצורך שינוי פרסום או הפצה אסור לחלוטין. וכל זכויות היוצרים על האתר, שייכים לספקים שהמחו מידע זה לחברת בא בטוב ו/או לחברת "בא בטוב" וכל הזכויות שמורות לה בלבד.


הנך רשאי להשתמש באתר "בא בטוב" למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק או להשתמש באתר שלא למטרות שלמטרתם הוקם האתר.

8. תוכן האתר : חברת  "בא בטוב"  רשאית להציג באתר כל מידע ו/או  תקצירים, ביקורות, תגובות, על המוצר המפורסם  מוסכם על המשתמש כי חברת  "בא בטוב", בעלי מניותיה, מנהליה או עובדיה ו/או שלוחיה לא יישאו באחריות עבור אובדן או נזק הנגרם כתוצאה מהסתמכות המשתמש  על מידע באתרה פורסם באתר. המשתמש אחראי בלעדית על הערכת אמיתותו של כל מידע, דעה או המלצה, באם יוצגו באתר החברה.

9. קישור לאתרים אחרים. יתכן שאתר "בא בטוב" יוביל לאתרים אחרים אשר אינם בבעלותה או בשליטתה של חברת "בא בטוב" או במי מטעמה. כל פעולה ו/או הורדה שתבוצע מאתרים אלה תהיה באחריות המשתמש בלעדית ול"בא בטוב" לא תהא התחיבות כל שהיא באשר לתכנים שהורדו מאתרים אלה. בא בטוב אינה יכולה ואינה למנוע ועל כן גם אינה מתחייבת שאתרים אלה לא יכילו כל וירוס  גורם נוסף היכול לפגוע בך באופן עקיף או ישיר.

10.  תקשורת אלקטרונית: ע"י שימוש בשירותים של אתר "בא בטוב", הנך מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית  מאתר "בא בטוב". תקשורת כזו, עשויה לכלול מידע על חשבונך. התקשורת הזו הינה חלק בלתי נפרד לשירותי מהיותך משתמש באתר "בא בטוב" הנך מסכים שכל הערה, הסכם, גילוי או כל תקשורת אחרת  "שבא בטוב" שלחה אליך, מספקים כל דרישה חוקית בנוגע לתקשורת, כולל דרישה שתקשורת מסוג כלשהו תהא בכתב.
 11.  ביטול עסקה שבוצעה באתר החברה "בא בטוב" רשאית לבטל מכירה בין   היתר במקרים הבאים:

11.1. במקרים בהם כוח עליון מונע את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין של הרכישה.

11.2 במקרה שבעיה מיחושבית או קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת אשר פגמו בצורה ישירה ו/או עקיפה בהליך הסדיר והתקין של הרכישה באתר החברה באופן אשר יפגע ו/או ימנע את ביצוע המכירה בפועל על אף פרסומה.

11.3  בעת המכירה או לאחריה יתברר ל"בא בטוב" כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

11.4. אם יתברר לחברה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא שוברי ההנחה המוצעים לרכישה המחיר ו/או פרטים רלוונטיים אחרים.

11.5. כל בקשה או פנייה באשר לביטול רכישת שובר ו/או ביטול השתתפות בעסקה תיבחן לגופה ולא תהווה תקדים להחזר זה או אחר על עסקה שבוצעה בעבר או תבוצע בעתיד, וכמו כן החזר כספי יינתן בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן:"החוק") ובהתאם למדיניות ההחזרים של חברת "בא בטוב בע"מ".

12.  מניעת שימוש באתר

12.1. "בא בטוב" ראשית למנוע מכל אדם ו/או מכל חברה להשתמש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בלי לפגוע באחת או יותר מזכויותיה בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.2. אם בוצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילותה התקינה של "בא בטוב", או צד שלישי הפועל מטעמה.12.3. אם  מכרטיס החיוב שברשותך אינו בר חיוב.

12.4. אם ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין ו/או הפרת תנאי אחד או יותר מתנאי תקנון חברת "בא בטוב".

12.5.אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת ביצוע רכישת שובר או בעת ההרשמה לשירות החברה. יש לציין שהרשימה המפורטת בתקנון זה אינה רשימה סגורה ובפני החברה האופציה לקובע  מקרים נוספים על פי שיקול דעתה שיהווה עילה לסיום או למניעת שימוש וזאת ללא הודעה מראש ובכפוף לכל חוק.

13. התנהלות באתר: בעת כניסת לאתר "בא בטוב" הנך מסכים  לתנאים הבאים:

13.1. לא לשלוח במייל או בכל דרך אחרת להעביר תוכן כלשהו שמכיל וירוסים, לתוכנות או לכל קוד מחשב אחר, מסמכים או תוכניות, שתוכנן, עלול להפריע, להרוס או להגביל את השימושיות של כל תוכנת מחשב, חומרה, ציוד או תוכן הקשור לאתר.

13.2. לא להפריע בכל אופן לשירותים או לרשת הקשורים לאתר.
13.3. לא להפר אף אחד או יותר מהנהלים, הקשורים לאתר ולתנאים המוצגים בו.

13.4. לא להתנהל באופן פוגעני במהלך השימוש באתר של "בא בטוב", תוך התחזות לאדם אחר בזמן שימוש באתר, למטרות לא חוקיות.
13.5. הנך מתחייב לא להירשם ולא לבצע רכישות מהאתר בשם ו/או שם משתמש שהינם התחזות כלשהיא .

14.  זכויות קנייניות:

משתמש האתר מאשר בזאת כי אתר    "בא בטוב" מכיל בן היתר תמונות גרפים מידע תוכנות וחמורים נוספים  (כולם יחד: "תכנים"), אשר מוגנים ע"י זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות, .מובהר ומוסכם כי כל התכנים נתונים תחת זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים בישראל, "בא בטוב" הינה בעליהן הבלעדית  של זכויות אלו, לרבות בבחירה, עיצוב, תיאום, הסדרה והשבחה של תכנים כאמור. למשתמש באתר אסור לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, ליצור נגזרת עבודה או לנצל בכל דרך שהיא אחד מהתכנים, בשלמותם או בחלקם. בכניסתך לאתר החברה. זכויות אלו הן בנות תוקף ומוגנות בכל הדרכים, אשר קיימות נכון להיום, וכן כאלו שיתפתחו בעתיד.  הנך מסכים שלא להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או פעולה שנועדו להפריע או לנסות להפריע לעבודתו הנאותה של האתר או כל התנהלות באתר. וכמו כן הינך מסכים בזאת לא לבצע כל פעולה בכל דרך חוקית או לא אשר תגרום לעומס עומס בלתי סביר על אתר החברה ועל תשתית אתר החברה..  בנוסף הנך מסכים לא להעתיק, לשכפל, לשנות, להתאים, ליצור נגזרות עבודה, או לפרסם בציבור כל מידע (מלבד המידע שלך) מהאתר שלא ברשות בעלי האתר ו/או מנהלי באתר ו/או עובדי האתר.

 

15.  זכויות מקוונות 

על מנת לאפשר מהלך סדיר של עבודה באתר עשויה החברה לבצע פעילות פיקוח באמצעים אלקטרונים  ואף לחשוף מידע ולמסור כל מידע וזאת על מנת לקיים הוראות חוק כלשהן, באם חשיפת המידע או מסירתו הכרחית להפעלת האתר, ובאם נדרש הדבר על מנת לשמור ו/או להגן על זכות קניינית של החברה, מי מטענה או מי ממשתמשיה.

 16.  פרטיות ברכישה:

כאמור בסעיף קניה בטוחה באחריות, "בא בטוב" מתחייבת לבצע כל אמצעי סביר על מנת לשמור על לקוחותיה ומתחייבת שלא למסור את פרטיי לקוחותיה לצד ג', למעט בעל העסק שממנו נרכש המוצר/שירות וזאת בכפוף לכל דין אם וכאשר תידרש על ידי גוף ממשלתי או משפטי בעל סמכות. כמו כן "בא בטוב" שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן על פי שיקול דעתה אם הדבר נחוץ על מנת לעמוד בדרישות החוק. בא בטוב רשאית על אף האמור לעשות שימוש במידע של המשתמש (מלבד כרטיס האשראי) לשימוש בא בטוב ו/או חברות בבעלות ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף עם חברת בא בטוב. בהירשמותך לאתר החברה הינך מאשר ומסכים שחברת " בא בטוב" או גורם מטעמה ישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני שהכנסת בעת כניסתך לאתר פרטים באשר למוצרים המוצעים באתר החברה ו/או כל מוצר אחר . ובמידה והינך מעוניין להספיק את קבלת הפרטים הנ"ל עליך להודיע זאת מפורשות.

 17.  הגבלת אחריות

17.1. באמור בתקנון זה "בא בטוב" אינה המייצרת ו/או מייבאת ו/או מוכרת את המוצרים המוצעים באתר החברה על כן היא לא  תישא באחריות בכל אופן שהוא עקיף או ישיר באשר לטיבם, איכותם, מחירם של המוצרים המפורסמים וכל טענה שתהא באשר היא תופנה לספק המוצר בלבד ולא תעלה כל טענה כלפי אתר החברה. יובהר, כל טענה באשר לכדאיות העסקה תהיה באחריות הרוכש בלבד ולא תעמוד בפני הרוכש האפשרות לטעון דבר כלפי האתר ו/או מפעיליו  ו/או חברת בא בטוב.

17.2 במקרה שבו רכשת דרך אתר החברה מוצר ו/או שירות פגום או באיכות שלא כפי שדרשת ולא על פי תמונה שפורסמה באתר הינך מתחייב בזאת להפנות את כל טענותיך כלפי הספק וכן מתחייב המשתמש שלא להעלות כל טענה כלפי בא בטוב, וכן כל בדיקה של אחריות המוצר והמדיניות הנהוגה בעסק בו רכשת את המוצר הינה באחריותך הבלעדית ולא תוכל בכל שלב שהוא לבוא בטענה לאתר.

17.3 בהמשך לאמור לעיל אתר החברה אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות שהיא באשר לאיחור הפרעה בהספקת המוצר וכל טענה לעניין זה תופנה לספק המוצר בלבד.כמו כן כל הסתמכות של הרוכש על מידע המפורסם באתר החברה יהיה באחריות המוחלטת של המשתמש באתר ובידיו תעמוד האופציה אם להסתמך על המידע.

17.4 חברת בא בטוב  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתו המלאה.
17.5. למען הסר ספק, יובהר כי בעלי "בא בטוב", מנהליה או מי עובדיה  לא יהיו אחראים עבור על נזק שהוא הן אם נזק זה יהיה ישיר או תוצאתי וכן כל נזק שיכול שהתרחש בשל השימוש באתר החברה או במידע המפורסם בו, וזאת בן אם הייתה לה ידעה באשר לאפשרות להתרחשות הנזק ובן אם לאו.

 18.  סימני מסחר:

לוגו החברה, אתר החברה וגרפיקות ייחודיות הינם סימני מסחר של "בא בטוב". כל סימן אשר מפרסם ספק/בעל עסק באתר החברה הינו קנינו הפרטי ובבעלותו בלבד והוא המחה את הזכויות בו לחברת בא בטוב אולם היא אינה אחראית לנכונות האמור בו .

19 . סמכות שיפוט :

ההסכם הזה יפורש וידון בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל, והנך מסכים ליתן סמכות שיפוט בלעדית למערכת בתי המשפט במחוז ת"א אביב ו/או במחוז מרכז ע"פ שיקול דעת הבלעדי של חברת בא בטוב, בכל הנוגע לסכסוכים אשר יכול שיעלו בין רוכש המוצר  ו/או השירות  לבין "בא בטוב" או מי מטעמה.

20. אימוץ התקנון ע"י המשתמש:

כל הנכנס לאתר חברת "בא בטוב" מאשר בזאת כי הוא מקבל על עצמו את כל האמור בתקנון זה , וכי ככל שמבקש לא לקבל על עצמו תקנון זה הוא מחויב לא להיכנס לאתר חברת "בא בטוב" עוד מתחייב המשתמש באתר בא בטוב כי לא יוכל לטעון כל טענה בע"פ כנגד מסמך כתוב זה, וכי הוא מודע לכך שאף שלא חתם על מסמך זה הרי שמסמך זה מחייב אותו .

 

 


 

בהצטרפותך לרשימת התפוצה, על ידי הכנסת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מאשר קבלת דיוור מ - בא בטוב.